S 46375125

กรมปศุสัตว์ร่วม “ พิธีลงนาม (MOU) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านมาตรวิทยาระหว่างกรมควบคุมมลพิษและสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ”
วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม เข้าร่วมพิธีลงนาม (MOU) ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านมาตรวิทยา ระหว่างกรมควบคุมมลพิษและสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยการลงนามในครั้งนี้มี
นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และพลตำรวจโท พรชัย สุธีรคุณ ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ซึ่งมีนายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และนายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นพยานในการลงนาม ทั้งนี้ ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานความร่วมมือด้านมาตรวิทยาระหว่างกรมควบคุมมลพิษและสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพฯ