นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปี 2565  โดยประกาศเจตจำนงสุจริตจะปฎิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล  พร้อมมอบโล่รางวัลแก่บุคคลและหน่วยงาน ประกอบด้วย  รางวัลผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  1 ราย  รางวัลหน่วยงานที่ผ่านการประเมินระดับคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับ AA ของหน่วยงานในกรมปศุสัตว์  6 หน่วยงาน รางวัลยกย่องผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 7 ราย  โดยมีนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน  พร้อมรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ปศุสัตว์เขต 1 - 9 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม (LIVE ทั่วประเทศ)  เพื่อแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ  ปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์  เพื่อมาตรฐานการปฎิบัติงานราชการที่ใสสะอาด สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกรมปศุสัตว์ ในวันพฤหัสบดีที่  9  ธันวาคม  2564  เวลา  08.00 น.  ณ ลานหน้าเสาธง กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ

                   นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์   กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตาม  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปศุสัตว์  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความชัดเจนและสามารถดำเนินการได้โดยเห็นผลเป็นรูปธรรม   กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินโครงการ แผนงานและกิจกรรมตามแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งในด้านการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  การปลุกจิตสำนึกในการไม่ทนต่อการทุจริต  การยกย่องส่งเสริมหน่วยงานใสสะอาดและยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างใสสะอาด และการปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง

                   การดำเนินกิจกรรมจะสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์และก่อเกิดประโยชน์สูงสุดได้ ต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน  จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  อาทิ  ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  คือ ประชาชน เกษตรกร หรือผู้มาติดต่อขอรับบริการตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์  ซึ่งควรให้ความสำคัญและร่วมกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ  หากพบเห็นการกระทำมิชิบ สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์

                   อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า  เพื่อร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านในทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม ปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ทั่วประเทศ สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานราชการที่ใสสะอาดและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ถือปฏิบัติ ดังนี้คือ  ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ถูกต้องและเป็นธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  จัดซื้อจัดจ้างและใช้จ่ายงบประมาณอย่างถูกต้อง โปร่งใส มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  บริหารงานบุคคลด้วยความโปร่งใส มีเมตตาธรรม และมีความเสมอภาค   บริหารการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่าตามระเบียบของราชการ มีระบบควบคุม กำกับดูแล และเกิดประโยชน์สูงสุด  รวมทั้งต่อต้านการและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และถือเป็นหน้าที่ในการแจ้งหรือรายงานต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ทันทีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมหรือข้อมูลการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตหรือประพฤติมิชอบในราชการ

   

                                                                    ****************************************

ข้อมูล :  กองการเจ้าหน้าที่  กรมปศุสัตว์

ข่าว : พิจารณา  สามนจิตติ   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม