แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

0704256401

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 9.30  นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผอ.กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกําหนดสุขภาพสัตว์บกขององค์การสุขภาพสัตว์โลก ครั้งที่ 60-1/2564  ณ สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรุงเทพฯ

โดยมีประเด็นพิจารณาดังนี้

  1. พิจารณาให้ขอคิดเห็นต่อสรุปผลการประเมินความสอดคลองระหว่างมาตรฐานระดับชาติและมาตรฐาน

ASEAN GAHP ด้านความปลอดภัยอาหารสําหรับไก่เนื้อและไก่ไข่

  1. พิจารณาความเหมาะสมของ Matrix of alignment assessment ที่จะนําไปใช้ประเมินความสอดคลองระหว่างมาตรฐานระดับชาติและมาตรฐาน ASEAN GAHP ด้านความปลอดภัยอาหารสําหรับสุกร สัตว์เคี้ยวเอื้อง (โคเนื้อ/ควายเนื้อ แพะ/แกะ และโคนม) และเป็ด (เป็ดเนื้อ/เป็ดไข่) และแผนดําเนินการ เพื่อจัดทําเป็นท่าทีผูแทนไทย ในการประชุม EWG-ASEAN GAHP ครั้งที่ 5

ความเป็นมา  

  1. ปัจจุบันมีมาตรฐาน ASEAN GAHP ด้านสวัสดิภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อม (Animal Welfare and  Environmental Sustainability Module) จํานวน 1 ฉบับ คือ ASEAN Good Animal Husbandry Practices  (GAHP) Animal Welfare and Environmental Sustainability Module, Layers, Broilers and Ducks  ซึ่งยกร่างโดย The Centre for Animal Welfare and Ethics, University of Queensland ภายใต้โครงการความร่วมมือ ระหว่างอาเซียนและสํานักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย (AusAID) ที่ผ่านการรับรอง  โดยที่ประชุม AMAF ครั้งที่ 38 (ตุลาคม 2559 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์)  
  2. ในการประชุม EWG-ASEAN GAHP ครั้งที่ 4 ที่ประชุมได้อภิปรายถึงการประเมินความสอดคล้อง ระหว่างมาตรฐานระดับชาติและมาตรฐาน ASEAN GAHP ด้านสวัสดิภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมสําหรับไก่เนื้อและไก่ไข่  ซึ่ง ASEAN Secretariat ได้จัดทําแบบฟอร์ม Matrix of alignment assessment จากมาตรฐานข้างต้น อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดทําหรือประกาศใช้มาตรฐานระดับชาติด้านสวัสดิภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อม  จึงยังไม่พร้อมในการทํา country self-assessment  

ประเทศไทยได้นําเสนอ discussion paper on the development of the ASEAN GAHP for Animal  Welfare and Environmental Sustainability Module โดยเสนอให้ใช้ข้อกําหนดสุขภาพสัตว์บกของ OIE เป็นแนวทาง ในการจัดทํามาตรฐาน ASEAN GAHP ด้านสวัสดิภาพสัตว์สําหรับปศุสัตว์ชนิดอื่นๆ ซึ่งข้อกําหนดสุขภาพสัตว์บก  ของ OIE เน้นที่การประเมินการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากผลลัพธ์ท่ีเกิดในระดับตัวสัตว์(animal-based measures) 

เช่น ลักษณะภายนอก การแสดงพฤติกรรม หรือประสิทธิภาพการผลิต แทนการกําหนดมาตรฐานโดยเน้น  ที่ทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก หรือการจัดการเฉพาะ (resource/ management-based measures) ซึ่งทําให้ มีความยืดหยุ่นในการนําไปปฏิบัติมากขึ้น  

  1. ที่ประชุม EWG-ASEAN GAHP ครั้งที่ 4 มีมติเห็นชอบให้ทําการทบทวนมาตรฐาน ASEAN GAHP  Animal Welfare and Environmental Sustainability Module สําหรับไก่เนื้อและไก่ไข่ นอกจากนี้เห็นควรจัดทํา มาตรฐาน ASEAN GAHP ด้านสวัสดิภาพสัตว์ให้ครอบคลุมปศุสัตว์ชนิดอื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้ มกอช. ได้จัดเตรียมข้อเสนอ  ในการจัดทํามาตรฐานอาเซียนด้านสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อนําเสนอในการประชุม EWG-ASEAN GAHP ครั้งที่ 5 แล้ว