แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 05 23 002

วันที่ 23 พฤษภาคม ​ 2564 เวลา 13:00 น. นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา เลขานุการกรม นายชวาล ช่างทอง นายช่างโยธาอาวุโสหัวหน้ากลุ่มก่อสร้างและบำรุงรักษา  ร่วมกับ กองสารวัตรและกักกัน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อราชการ เนื่องจากมีการตรวจพบ ผู้ติดเชื้อในประเทศ และโรคดังกล่าวยังมีการแพร่ระบาดอยู่ต่อเนื่อง และรัฐบาลได้กําหนดมาตรการการป้องกัน โรคอย่างเคร่งครัด โดยทําการฉีดพ่น ยาฆ่าเชื้อ ในบริเวณพื้นที่อาคารสํานักงาน กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ

ภาพข่าว กิตติพรรณ จินดามัง / กลุ่มเผยแพร่ / สลก