แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2563 07 29 002
29ก.ค.63เวลา15.00น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จ  กรมสมเด็จพระเทพฯเสด็จพระราช
ดำเนิน ณ  กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทั้งนี้นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ทูลเกล้าถวายเป็ดพ่อแม่พันธุ์และลูกเป็ดจำนวน 100ตัวให้โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายกองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัด นครนายกเพื่อขยายพันธ์ุและส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดบางประกงในพื้นที่ตาม พระราชดำริ พร้อมด้วยนายสุรเดช สมิเปรมรองอธิบดีและนายสุนทร รัตนจำรูญ ปศจ.นครนายก เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ
     อธิบดีกรมปศุสัตว์ถวายรายงานด้านปศุสัตว์ ดังนี
      -ทูลเกล้าถวายเป็ดพ่อพันธุ์ 1คู่เป็ดแม่พันธุ์ 10ตัวและลูกเป็ดบางประกงจำนวน 100ตัวเพื่อใช้ในการเพิ่มจำนวนพันธุ์สัตว์ในค่าย ดังกล่าว
      -ทูลเกล้าถวายตู้ฟักไข่. เนื่องจากตู้ฟักไข่ไก่แบบเดิมเป็นตู้ไม้อัดขั้นเดียว ไม่มีโครงเหล็กและไม่มีแผ่นโฟมบุนตรงกลาง ทำให้อุณหภูมิภายในตู้พักไม่คงที่ตัวสร้างความร้อนภายในตู้ฟัก ใช้ระบบเวฟอร์ ความห่างของอุณหภูมิอยู่ที่ 12 "ยากต่อการควบคุมคุณหภูมิให้คงที่ ระบบพลิกกลับควบคุมด้วยคันโยกมือ ไม่มีความสม่ำเสมอในการ กลับไข่ยุ่งยากโนการปฏิบัติงาน ทำให้อัตราการฟักออกต่ำ ลูกที่ฟักออกมามีสุขภาพร่างกายอ่อนแอ ไม่สมบูรณ์แข็งแรง กรมปศุสัตว์จึงได้คิดนวัตกรรม ตู้ฟักไข่ไก่ ขนาด 500 ฟองพร้อมน้อมเกล้าถวายให้โครงการทหารพันธุ์ดีค่ายกองพันทหารราบ จังหวัดนครนายก ไว้ใช้งาน ประโยชน์ของตู้ฟักไข่ ดังนี้
1. เกษตรกรสามารถประดิษฐ์ใช้เองได้ วัสดุอุปกรณ์หางย ราคาไม่แพง
2.ลดการสูญเสียลูกไก่/ลูกเปิดระยะแรกเกิด2 สัปดาห์ ได้ถึง 20%
3. เกษตรกมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตลูกไก่/ลูกเป็ดลดต้นทุนการผลิตลูกไก่/ลูกเป็ด
4. ทำความสะอาดง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก
5. ป้องกันสัตว์รบกวนได้ดี
       ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานในการสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ได้อย่างยั่งยืนและเป็นการสานต่อโครงการพระราชดำริ น้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติและประยุกต์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับชุมชนและพื้นที่ช่วยให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์มากขึ้นบนพื้นฐานทรัพยากรของท้องถิ่นนั้น ๆกรมปศุสัตว์จะมุ่งสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ทำให้ชุมชนยั่งยืน กรมปศุสัตว์จะพัฒนางานด้านปศุสัตว์ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรยิ่งขึ้นและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนองพระราชดำริ ต่อไป
     ณ โครงการทหารพันธุ์ดี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว จิราภรณ์ เกตุบูรณะ / กลุ่มเผยแพร่ / สลก