แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

อนุมัติโครงการ                  เอกสารประกอบการฝึกอบรม

โครงการ                        1) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุ

กำหนดการ                     2) ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน

    ครั้งที่ 1                     3) KTB Corporate Online ด้านรับ

    ครั้งที่ 2                     4) ความก้าวหน้าในสายงานสนับสนุน

อนุมัติรายชื่อ                   5) แบบประเมินปฏิกิริยาโครงการฝึกอบรมฯ

      ครั้งที่ 1

    ครั้งที่ 2  

ใบรับรองค่าใช้จ่าย            

    ครั้งที่ 1

    ครั้งที่ 2