แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

การรับมอบ-ส่งมอบครุภัณฑ์ เครื่องรับ - ส่งวิทยุสื่อสาร New

รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งทดแทนแต่ยังไม่จำหน่ายออกจากระบบ

ฝากจากกองคลัง

เรื่อง การปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใชั และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 New

เรื่อง  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขคำผิดอันเกิดจากการพิมพ์เอกสารของรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ 

เรื่อง  การโอนพัสดุ และการับโอนพัสดุจากหน่วยงานของรัฐ (ระหว่างกรม)

เรื่อง รายงานรายจ่ายลงทุน หน่วยงานที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ในระบบ GFMIS ณ วันที่ 23 มกราคม 2562 

เรื่อง การโอนผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 1 ครั้งที่ 107 และรายละเอียดการโอนจัดสรรงบลงทุน (ไตรมาส 3-4) 

เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารและการนำส่งค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 

เรื่อง  ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215(3) 

เรื่อง  การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

การขอจัดสรรงบประมาณ

จัดทำแผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตัวอย่างการเขียนโครงการขอสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

     - หนังสือปะหน้า

     - โครงการ / แบบฟอร์มโครงการ

     - รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เอกสารประกอบ

ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณส่วนภูมิภาคและพัสดุครุภัณฑ์

2) ตัวอย่างการแจ้งเปลี่ยนทะเบียนรถยนต์ราชการ

3) ตัวอย่างขอปรับปรุงส่ิ่งก่อสร้าง

4) แนวทางปฏิบัติการขายทอดตลาดและการดำเนินการทางทะเบียนรถฯ