ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี      ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน     

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564