1) อนุมัติในหลักการ/โครงการฯ/กำหนดการ/กลุ่มเป้าหมาย

2) แบบตอบรับเข้าร่วมงาน

3) อนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ

4) ใบรับรองค่าใช้จ่าย

5) หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงฯ การจากส่วนภูมิภาค (ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด)

     - โครงการฯ

     - กำหนดการ

6) หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการฯ หน่วยงานส่วนกลาง ศูนย์ สถานี ด่านฯ