1) กระบวนงานที่เป็นภารกิจหลักตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ของสำนักงานเลขานุการกรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2) แผนการปรับปรุงกระบวนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3) รายผลตัวชี้วัดบทบาทภารกิจรายบุคคลด้านการปรับปรุงกระบวนงาน รอบ 6 เดือน ปี่งบประมาณ พ.ศ. 2567

 

- รายงานผลการปรับปรุงกระบวนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- คู่มือการปฏิบัติงานรับ-ส่งหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) กรมปศุสัตว์

คู่มือการใช้งาน "ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) กรมปศุสัตว์

- ภาพกิจกรรม KM