ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานเลขานุการกรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานเลขานุการกรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2

 

การจัดซื้อจัดจ้าง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี การบริหารความเสี่ยง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

1) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1) สรุปผลรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1) แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต

1) รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2) แผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2) รายงานแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

2) รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

3) รายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

3) รายงานผลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)  3) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน