คู่มือการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

คู่มือประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

1) คู่มือประกอบการขอรับสนับสนุนงบประมาณฯ   
2) ตัวอย่างประกอบ_ขออนุมัติแบบอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ  
3) ตัวอย่างประกอบ_ขออนุมัติแบบโรงเก็บพัสดุ ขนาด 10x20 เมตร  
4) ตัวอย่างประกอบ_ขออนุมัติแบบโรงจอดรถ พื้นที่ 200 ตารางเมตร  
5) ตัวอย่างประกอบ_ขออนุมัติแบบปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด  
6) ตัวอย่างประกอบ_ขออนุมัติแบบเสาธง ความสูง 12 เมตร  
7) ตัวอย่างประกอบ_ขอรับสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ  
8) ตัวอย่างประกอบ_ขอรับสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  
9) ตัวอย่างประกอบ_ขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด  
10) ตัวอย่างประกอบ_ขอรับสนับสนุนงบประมาณค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง  
11) ตัวอย่างประกอบ_ขอรับสนับสนุนงบประมาณค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
12) ตัวอย่างประกอบ_ขอรับอนุมติหลักการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและค่าสาธารณูปโภค(กรณีมิเตอร์เป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า)  
13) ตัวอย่างประกอบ_ขอรับสนับสนุนงบประมาณค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  
14) ตัวอย่างประกอบ_ขอรับสนับสนุนงบประมาณ ซ่อมแซม (ทาสี) อาคารสำนักงาน  
15) ตัวอย่างประกอบ_ขอรับสนับสนุนงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง  
16) ตัวอย่างประกอบ_ขอรับสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ  
17) ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขันตอนการอนุมัติติดตั้งระบบสาธารณูปโภค  
18) หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
19) สรุปแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและเร่งรัดการใช้เงินงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตาม ว 41