2565 06 01c 0010กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมเป็นเกียรติฯพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนฯ"

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง บัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน และสหกรณ์นักเรียนให้แก่เด็กและเยาวชน” ระหว่าง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กับ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม เข้าร่วมเป็นเกียรติฯ ณ ห้องประชุม 115 ชั้น 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ