001

การประชุม “การบูรณาการงานให้มีประสิทธิภาพของสำนักงานเลขานุการกรม”

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม เป็นประธานในการประชุม “การบูรณาการงานให้มีประสิทธิภาพของสำนักงานเลขานุการกรม” ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขานุการกรม โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เป็นผู้นำเสนอบทบาท หน้าที่ และภารกิจของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์