2565 06 22 001

 นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวิชาการสำนักงานเลขานุการกรม พร้อมด้วยคณะกรรมการวิชาการสำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกันพิจารณาประเมินผลงานวิชาการเพื่อขอประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ของนางพิจารณา สามนจิตติ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ เพื่อดำรงตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1) เรื่องแนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของกรมปศุสัตว์ในยุคดิจิทัล และ 2) คู่มือการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม

ทั้งนี้ ผลสรุปของการพิจารณาครั้งนี้ คณะกรรมการวิชาการฯ ให้ผ่านแบบมีเงื่อนไขให้ผู้เข้ารับการประเมินปรับแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลต่างๆ ตามที่กรรมการฯ เสนอและให้นำเข้าประชุมอีกครั้ง ก่อนส่งเล่มวิชาการที่สมบูรณ์ให้ กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ออกเลขที่วิชาการ และ นำเสนอกองการเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาการของกรมปศุสัตว์ ต่อไป