pic01

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมหารือคัดเลือกยกย่องคนดีของสำนักงานเลขานุการกรม เพื่อส่งเสริมยกย่องเจ้าหน้าที่ที่ประพฤติดี และเป็นกำลังใจในการทำงาน ณ ห้องประชุมสำนักเลขานุการกรม ชั้น 2 กรมปศุสัตว์