09 06 66a 1
กรมปศุสัตว์ร่วมสัมมนาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
9 มิ.ย.66 น.ส.เยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม กรมปศุสัตว์ ร่วมประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ กรอบแนวคิดการจัดทำมาตรการ แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ณ ห้องประตูน้ำ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ(ประตูน้ำ)