14 06 66 02
สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมหารือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบ e-Saraban
วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมหารือพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Saraban ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และทีมผู้พัฒนาระบบ เพื่อพัฒนาระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ หารือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การลงนามอิเล็กทรอนิกส์ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และชี้แจงแนวทางในการวางแผนงบประมาณในการบำรุงรักษาระบบที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์