สำนักงานเลขานุการกรมประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม ภายใต้หลักสูตร “การเรียนรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ”

02

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม เป็นประธานในการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม ตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2566 ภายใต้หลักสูตร “การเรียนรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective E-Saraban Management  for Executives)” บรรยายโดย กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร โดยมีหัวข้อบรรยายดังนี้

หัวข้อที่ 1 ข้อควรรู้ก่อนการร่างหนังสือราชการ

หัวข้อที่ 2 ทักษะในการร่างและเขียนหนังสือราชการ

หัวข้อที่ 3 ขั้นตอนการรับส่งหนังสือในระบบสารบัณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Saraban) ในส่วนของผู้บริหารที่ กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร รับผิดชอบ

หัวข้อที่ 4 การนำลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (E-Signature) มาใช้กับระบบ E-Saraban ในอนาคต

 และได้รับเกียรติจาก นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้โอวาทและแนวทางปฏิบัติราชการในอนาคต

ณ ห้องประชุมพระพิรุณ กรมปศุสัตว์ พญาไท