1) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

     - สถิติการตอบสนองรอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64-30 มิ.ย. 65)

     - สถิติการตอบสนองรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65)65)

     - สถิติการตอบสนองรอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64-31 มี.ค. 65)

     - สถิติการนอบสนองรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 - 23 ก.ย. 64)

     - สถิติการตอบสนองรอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64)

     - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เดือน เม.ย. 64

     - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เดือน มี.ค. 64

     - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เดือน ตค-ธค 63

     - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เดือน ม.ค.-ก.พ.64ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เดือน ม.ค.-ก.พ.64

2) รายงานผลความพึงพอใจ

     - สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการรับ-ส่งหนังสือราชการ ประจำปี 2566

     - รายงานความพึงพอใจในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการรับหนังสือราชการ ประจำปี 2565

     - ผลความพึงพอใจฝ่ายบริหารทั่วไป

     - ผลความพึงพอใจกลุ่มประสานราชการผลความพึงพอใจกลุ่มประสานราชการ

     - ผลความพึงพอใจกลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหารผลความพึงพอใจกลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร

     - ผลความพึงพอใจกลุ่มก่อสร้างและบำรุงรักษาผลความพึงพอใจกลุ่มก่อสร้างและบำรุงรักษา

     - ผลความพึงพอใจกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลความพึงพอใจกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

     - ผลความพึงพอใจการให้บริการติดตามหนังสือราชการ