แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

1) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

     - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เดือน เม.ย. 64

     - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เดือน มี.ค. 64

     - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เดือน ตค-ธค 63

     - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เดือน ม.ค.-ก.พ.64ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เดือน ม.ค.-ก.พ.64

2) รายงานผลความพึงพอใจ

     - ผลความพึงพอใจฝ่ายบริหารทั่วไป

     - ผลความพึงพอใจกลุ่มประสานราชการผลความพึงพอใจกลุ่มประสานราชการ

     - ผลความพึงพอใจกลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหารผลความพึงพอใจกลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร

     - ผลความพึงพอใจกลุ่มก่อสร้างและบำรุงรักษาผลความพึงพอใจกลุ่มก่อสร้างและบำรุงรักษา

     - ผลความพึงพอใจกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลความพึงพอใจกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

     - ผลความพึงพอใจการให้บริการติดตามหนังสือราชการ